Všeobené podmínky

Provozní podmínky pro poskytování Veřejně dostupné služby Pronájmu okruhů

Účinnost od: 1.1.2006

Obsah:

Úvodní ustanovení

(1) Provozní podmínky pro poskytování služby Přenosu dat a služby Pronájmu okruhů (dále jen Provozní podmínky) jsou součástí Všeobecných podmínek pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací vydaných FIBERNET, a.s., dne 1. 1. 2006.

(2) Provozní podmínky stanovují technické, provozní, organizační a obchodní podmínky pro poskytování souboru služeb veřejných komunikací zahrnutých do služby Pronájmu okruhů. Obsahují zejména údaje, týkající se předmětu a rozsahu služby Pronájmu okruhů (dále i Služba). Jsou závazné pro všechny Navrhovatele poskytnutí Služby a Zákazníky Služby a společnost FIBERNET, a.s., jako jejího poskytovatele (dále jen Poskytovatel).

(3) Nárok na poskytování Služby má v rozsahu těchto Provozních podmínek každá fyzická nebo právnická osoba, která o jejich poskytování požádá, přistoupí na tyto Provozní podmínky a vstoupí s Poskytovatelem do smluvního vztahu.

Výklad použitých pojmů

Pro účely těchto Provozních podmínek se rozumí:

(1) Činnosti služeb elektronických komunikací (dále jen "Činnosti") – služby elektronických komunikací, zřizování, změna, obnova, údržba a provoz telekomunikačního zařízení.
(2) Dohoda o úrovni služby (SLA – Service Level Agreement) – dodatek ke Specifikaci, ve kterém si Zákazník s Poskytovatelem, nad rámec těchto Provozních podmínek, stanoví provozní, organizační a obchodní podmínky pro poskytování Služeb.
(3) Koncové zařízení služby elektronických komunikací (dále jen "Koncové zařízení") –Komunikační zařízení připojované přímo nebo nepřímo ke koncovým bodům nebo přístupovým bodům sítě elektronických komunikací, s výjimkou výhradně rádiových zařízení a s výjimkou telekomunikačních zařízení pro přenos rozhlasového a televizního vysílání po vedení.
(4) Koncový bod sítě (dále jen "Koncový bod") – fyzický spojovací bod, ve kterém je Zákazníkovi poskytován přístup k veřejné komunikační síti a ve kterém je Zákazníkovi poskytována služba; v případě sítí zahrnujících komutaci nebo směrování je tento bod určen specifickou síťovou adresou, která může být spojena s číslem nebo se jménem účastníka.
(5) Kontaktní osoba Zákazníka – osoba zmocněná Zákazníkem k jednání s Poskytovatelem ve věcech zřízení a poskytování Služby. Zákazník může zároveň určit technicky způsobilou osobu pro technickou součinnost s Poskytovatelem.
(6) Navrhovatel – fyzická nebo právnická osoba, která zahájila s Poskytovatelem jednání o uzavření smluvního vztahu prostřednictvím příslušného řádně vyplněného tiskopisu Poskytovatele, který je k dispozici na kontaktních místech, případně která již smluvní vztah uzavřela, až do dne zřízení první Služby.
(7) Plátce – subjekt označený Zákazníkem za plátce cen za poskytnuté Služby nebo Činnosti. Je-li Plátcem jiný subjekt než Zákazník, dodává Poskytovatel Platební doklad označenému Plátci, a to na adresu naposledy oznámenou Zákazníkem.
(8) Předávací protokol – dokument potvrzující uvedení přístupových bodů, resp. koncového bodu do provozu za účelem poskytování služby a obsahující záznamy o závěrečných měřeních služby, identifikaci Přiřazených prostředků elektronické komunikace, které byly předány Zákazníkovi do užívání v souvislosti s poskytováním služby, a dále obsahuje identifikaci Přiřazených prostředků elektronické komunikace Poskytovatele, umístěných v prostorách užívaných Zákazníkem.
(9) Přiřazené prostředky – prostředky spojené se sítí nebo službou elektronických komunikací, které umožňují nebo podporují poskytování služeb prostřednictvím této sítě nebo služby; tyto prostředky zahrnují také systémy podmíněného přístupu a elektronické programové průvodce.
(10) Síť elektronických komunikací – přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiem, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace.
(11) Smlouva – Smlouva o poskytování služeb veřejných komunikací uzavřená mezi Poskytovatelem a Zákazníkem za účelem poskytování Služeb a dalších činností.
(12) Technická specifikace služby (dále jen Specifikace) je příloha Smlouvy, která ve formuláři určeném pro danou službu specifikuje technické a provozní parametry jednotlivé Služby.
(13) Vadně poskytnutá činnost – činnost, která byla poskytnuta Poskytovatelem podle konkrétních okolností tak, že množství, rozsah, cena nebo kvalita neodpovídá smluvně stanoveným podmínkám, v ostatních případech technickým, či cenovým podmínkám.
(14) Závada (dále též i "Porucha“) – stav, který částečně nebo úplně znemožňuje používat Službu nebo snižuje stanovenou kvalitu Služby.
(15) Změna Služby – každá změna parametrů Služby, pokud s touto změnou vyjádřily písemně souhlas obě strany.
(16) Zrušení Služby je ukončení poskytování jednotlivé Služby ze strany Poskytovatele, včetně zrušení přípojky, souvisí-li přípojka pouze s touto rušenou Službou.
(17) Zřízená služba – služba je považována za zřízenou ke dni uvedenému v Předávacím protokolu.

Článek 1
Charakteristika Služeb a podmínky pro jejich poskytování

(1) Služba Přenosu dat, služba Pronájmu okruhů jsou soubory činností zahrnující:


a) Zřízení a změny Služby včetně Koncových bodů pro zajištění přístupu ke Službě,

b) používání Služby,

c) údržbu a dohled přenosové a datové sítě, včetně pevných přípojek,

d) změny specifikace Služby,

e) omezení nebo přerušení provozu Služby,

f) údržbu, dohled a řízení zákaznických koncových zařízení,

g) zrušení Služby.


(2) Služba je Zákazníkovi na území České republiky poskytována prostřednictvím sítě elektronických komunikací a datové sítě Poskytovatele anebo v součinnosti s dalšími poskytovateli služeb elektronických komunikací, případně Zahraničním operátorem, a to i mimo území České republiky, nepřetržitě od okamžiku zřízení po celou dobu určenou ve Specifikací služby, pokud nedošlo k omezení nebo přerušení poskytování Služby v souladu s Všeobecnými podmínkami nebo se Smlouvou, až do okamžiku zrušení Služby nebo ukončení smluvního vztahu.

(3) Podrobnější informace o nabízených Službách a činnostech jsou uvedeny v Cenících.

(4) Služby jsou poskytovány až po rozhraní definované v příslušné Specifikaci.

(5) Rozvodné vedení za Koncovým bodem sítě je majetkem Zákazníka, příp. vlastníka objektu. Pokud Poskytovatel na základě požadavku Zákazníka zřídí, opraví nebo provede změnu rozvodného vedení za Koncovým bodem, činí tak na náklady Zákazníka.

(6) Ke Koncovému bodu veřejné sítě elektronických komunikací je dovoleno připojit pouze Koncová zařízení, odpovídající požadavkům definovaným v § 73 a § 74 ZoEK.


Specifika služby Pronájmu okruhů

(7) Pronajatým okruhem (dále jen „Okruh“) se rozumí služba elektronických komunikací spočívající v pronájmu přenosové kapacity mezi Koncovými body sítí elektronických komunikací..

(8) Pronajatý okruh je jednoznačně identifikován svým označením, které stanoví Poskytovatel v souladu s platnými normami.

(9) Služba se poskytuje pod obchodními názvy: FIBERNET

(10) Detailní popis jednotlivých služeb je uveden v Cenících těchto služeb a na webových stránkách Poskytovatele (https:// www.fibernet.cz).


Článek 2
Zřizování Služeb a dodací lhůty

(1) Poskytovatel při zřizování Služby postupuje na základě údajů uvedených Zákazníkem (Navrhovatelem) ve formuláři Specifikace. Jeden formulář Specifikace odpovídá požadavku na zřízení jedné Služby.

(2) Bude-li Zákazník požadovat pro zřízení přípojky použití již vybudovaných vnitřních rozvodů, uvede tuto skutečnost ve formuláři Specifikace. Pokud je Zákazník jejich vlastníkem nebo správcem, uvede tuto skutečnost ve Specifikaci. Pokud Zákazník není jejich vlastníkem, zajistí si souhlas vlastníka, popř. správce a doloží ho Poskytovateli. Bez doložení výše uvedeného souhlasu nemůže Poskytovatel přípojku zřídit.

(3) Bude-li Zákazník po Poskytovateli požadovat pro zřízení přípojky vybudování nového vnitřního rozvodu, uvede tuto skutečnost ve formuláři Specifikace. Pokud je vlastníkem budovy, uvede tuto skutečnost ve Specifikaci. Není li Zákazník vlastníkem budovy, zajistí si s dostatečným časovým předstihem souhlas vlastníka, popř. správce budovy s vybudováním vnitřního rozvodu a doloží ho Poskytovateli. Bez doložení výše uvedeného souhlasu nemůže Poskytovatel přípojku zřídit.

(4) Zřízení Služby Poskytovatel Zákazníkovi bezodkladně oznámí. Oznámení má obvykle formu předávacího protokolu, předloženého po zřízení Služby Zákazníkovi. Zřízení je účinné dnem podpisu předávacího protokolu oprávněným zástupcem Zákazníka (Navrhovatele) nebo dnem dodaní oznámení o zřízení Služby kontaktní osobě Zákazníka (Navrhovatele)) podle formuláře Specifikace (též faxem, elektronickou poštou nebo na adresu kontaktní osoby).

(5) Ke zřízení Služby před datem navrženým Zákazníkem může dojít pouze s jeho souhlasem.

(6) Poskytovatel je povinen poskytovat Zákazníkovi na jeho žádost průběžné informace o postupu zřizování Služeb.

(7) Údaje ve formuláři Specifikace o přesném prostorovém vedení přípojky u Zákazníka nesmějí být Zákazníkem jednostranně měněny. Souhlasí-li Poskytovatel na základě žádosti Zákazníka se změnou těchto údajů, všechny termíny pro zřízení (registraci) Služby se odpovídajícím způsobem posouvají.

(8) Poskytovatel může odmítnout požadavek Zákazníka na zřízení nové Služby:


• nemá-li Zákazník vyrovnány dluhy vůči Poskytovateli z předchozího nebo jiného souběžného smluvního vztahu;

• lze-li důvodně předpokládat, že Zákazník nebude stanovené podmínky dodržovat (např. jestliže v předchozím nebo i jiném současném smluvním vztahu porušoval, či porušuje, smluvní podmínky);

• Zákazník vstoupil do likvidace, na majetek Zákazníka byl prohlášen konkurz, byl zamítnut návrh na prohlášení konkurzu na majetek Zákazníka pro nedostatek majetku, bylo zastaveno konkurzní řízení, bylo povoleno vyrovnání, byl nařízen výkon rozhodnutí prodejem podniku Zákazníka, na Zákazníka byla uvalena nucená správa dle zvláštních právních předpisů.

(9) V případě odmítnutí návrhu sdělí Poskytovatel písemně Zákazníkovi do 20 pracovních dní ode dne přijetí návrhu konkrétní důvody odmítnutí.

(10) V případech, kdy Zákazník návrh odvolá z důvodů, které nenastaly na straně Poskytovatele, je Zákazník povinen nahradit Poskytovateli prokazatelně vynaložené náklady připadající na již provedené práce a jejich přípravu, pokud Poskytovatel nemůže jejich výsledku použít jinak.


Specifika zřizování služby Pronájmu okruhů

(11) Poskytovatel zřídí kladně ověřenou Službu v dodací lhůtě do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy došlo k akceptaci Specifikace a současně k dodání zprávy o kladném výsledku ověřování Zákazníkovi (Navrhovateli), není-li smluvními stranami dohodnuto jinak. Nesplnění dohodnutého termínu pro zřízení Okruhu má za následek vznik prodlení na straně Poskytovatele, pokud je nesplnění tohoto termínu Poskytovatelem zaviněno.

(12) Negativně ověřenou Službu Poskytovatel zřídí, jakmile to jeho technické a provozní možnosti dovolí, po dohodě s Zákazníkem (Navrhovatelem).

Specifika zřizování služby koncových zařízení

(13) Zřízení služby KZ zahrnuje dodávku a instalaci KZ podle konfigurace uvedené ve formuláři Specifikace.

(14) V případě požadavku Zákazníka na instalaci KZ i se skříní, předchází zřízení služby KZ místní šetření v lokalitě Zákazníka. Výsledkem šetření je konečné stanovisko Poskytovatele o realizovatelnosti služby KZ. Je-li toto stanovisko záporné, navrhne Poskytovatel Zákazníkovi alternativní řešení.

(15) Zřízení (registrace) služby KZ je obvykle 6 – 8 týdnů po akceptaci Specifikace Poskytovatelem a většinou je spojena se zřízením (registrací) příslušné přípojky. Při samostatném zřizování služby KZ je připojení Koncového zařízení, na kterém má být poskytována služba KZ, k řádně zřízené (zaregistrované) přípojce nutnou podmínkou.

Individuální projekty sítě

(16) V případech, kdy Žadatel uplatnil požadavek na zřízení Služby a obdržel negativní výsledek ověřování možnosti zřízení této služby, může Poskytovatel po dohodě se Zákazníkem navrhnout jiné technické řešení, tzv. individuální projekt sítě (dále jen „Individuální projekt“).

(17) Zákaznický projekt vyžaduje vypracování individuálního návrhu řešení. Návrh řešení včetně termínu realizace a odhadu dodatečných nákladů bude zaslán Zákazníkovi a individuální projekt bude zahájen po obdržení jeho písemného souhlasu.

(18) Pokud Zákazník písemně souhlasil s realizací individuálního projektu a později, z důvodů, které nejsou na straně Poskytovatele, od dohody o zákaznickém projektu odstoupí, má Poskytovatel právo požadovat úhradu nákladů, které již vynaložil na realizaci tohoto zákaznického projektu, pokud jeho výsledku nemůže použít jinak.


Článek 3
Zřízení další Služby, změna Specifikace a zrušení Služby

(1) Pro zřízení další Služby platí přiměřeně ustanovení o jejím zřizování.

(2) Zákazník může požádat o změnu parametrů již poskytované Služby, resp. podmínek poskytované Služby v rámci Specifikace. Zákazník uvede požadavek na změnu ve změnovém formuláři Specifikace a doručí jej Poskytovateli.

(3) Při vyřizování požadavku na změnu poskytované Služby, který vyžaduje ověření (např. přeložení nebo přemístění koncového bodu Služby, změna na jiný typ přípojky, apod.) se postupuje analogicky s ustanoveními čl. 2 těchto Provozních podmínek. V ostatních případech Poskytovatel provede změnu bez zbytečného odkladu, je-li to technicky možné a není-li smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.

(4) Pro změnu poskytované Služby platí přiměřeně ustanovení o jejím zřizování.

(5) Za původní Službu jsou úhrady účtovány až do provedení změny, pokud není mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. V případě přeložení koncového bodu Služby může dojít k dočasnému přerušení poskytování příslušné Služby.

(6) Změnová Specifikace se stává přílohou Smlouvy až okamžikem její akceptace Poskytovatelem; přičemž za akceptaci se považuje písemný souhlas s návrhem změny ze strany Poskytovatele nebo zřízení Služby podle návrhu na změnu.

(7) Zákazník může požádat o zrušení poskytování zřízené Služby. Svůj požadavek na zrušení uvede v novém formuláři Specifikace nebo jiným písemným způsobem a doručí jej Poskytovateli. Poskytovatel zruší Službu k požadovanému datu, nejdříve však k poslednímu dni kalendářního měsíce následujícího po dodání požadavku Zákazníka Poskytovateli. Pokud je dohodnuto dočasné poskytnutí Služby, pak dochází ke zrušení Služby rovněž uplynutím sjednané doby.

(8) Zrušovací Specifikace se stává přílohou Smlouvy okamžikem doručení Poskytovateli.

(9) Pokud Zákazník služby Přenosu dat nebo Pronájmu okruhů, poskytnuté jako mezinárodní služba, vypoví před uplynutím sjednané doby poskytování této služby nebo ukončí platnost Smlouvy, zavazuje se uhradit Poskytovateli veškeré náklady, které Poskytovateli vzniknou v důsledku ukončení poskytování této služby. Jedná se zejména o náklady, které Poskytovateli vzniknou z těchto důvodů vůči třetím stranám v souvislosti s poskytováním mezinárodních služeb Přenosu dat nebo Pronájmu okruhů. Obchodní názvy těchto služeb je: FIBERNET


Dodatek ke změnám Specifikací pro službu Pronájmu okruhů

(10) Přeložení Koncového bodu Služby nebo změna typu Služby v poskytované na dobu určitou je možné pouze se souhlasem Poskytovatele a za předpokladu, že touto změnou nedojde ke zmaření účelu uzavření Smlouvy na dobu určitou.

(11) O dočasné přerušení provozu služby Pronájmu okruhů, poskytované na dobu neurčitou, může Zákazník požádat za úplatu dle příslušného Ceníku služby. Dočasné přerušení provozu služby poskytované na dobu určitou je možné pouze se souhlasem Poskytovatele a za předpokladu, že tímto přerušením nedojde ke zmaření účelu poskytnutí Služby na dobu určitou

(12) Přemístěním se rozumí umístění koncového, resp. přístupového bodu Služby na jiném místě v téže budově nebo i jiné budově, nacházející se na souvislém pozemku téhož vlastníka, jako bylo původní umístění koncového, resp. přístupového bodu. Za souvislý pozemek téhož vlastníka se považuje i takový pozemek, který je rozdělen jednou veřejnou komunikací, případně více komunikacemi (jsou-li souběžné) a přípojné vedení překračuje v celém svém průběhu pouze jednou takovou komunikaci (komunikace). Veřejnou komunikací se v daném případě rozumí veřejná pozemní komunikace, veřejná dráha a vodní tok. Přemístění koncového, resp. přístupového bodu Služby je prováděno v rámci technických možností Poskytovatele za úplatu dle Ceníků.


Článek 4
Převod práv ke Službě a změna Plátce

(1) Zákazník může za úplatu dle Ceníků požádat ke službě poskytované na dobu neurčitou o převod práv. Převod práv ke službě spočívá v převedení práv a povinností vyplývajících ze Všeobecných i Provozních podmínek služby z dosavadního Zákazníka na jiného Zákazníka, který se převodem práv stane novým Zákazníkem služby.

(2) Převod práv provede Poskytovatel na základě Žádosti o převod práv ke službě. Podmínkou pro provedení převodu práv je současné splnění těchto předpokladů:


a) dosavadní Zákazník služby udělí písemný souhlas s převodem práv na nového Zákazníka;

b) žadatel o převod je oprávněným uživatelem nebo vlastníkem prostor, či nemovitosti, kde jsou umístěny koncové a přístupové body služby nebo doloží souhlas takového oprávněného uživatele či vlastníka;

c) žadatel o převod v Žádosti o převod musí s Poskytovatelem uzavřít nebo mít uzavřenu Smlouvu o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací


(3) K případným podmínkám, na které by dosavadní Zákazník vázal svůj souhlas s převodem práv, se nepřihlíží.

(4) Bez písemného souhlasu dosavadního Zákazníka provede Poskytovatel převod práv ke službě pouze v případě, že žadatelem o převod je právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která doloží, že na ni přešla práva a povinnosti převedené, sloučené, rozdělené nebo zrušené společnosti, případně jiného subjektu, který byl oprávněným provozovatelem služby, a současně je oprávněným uživatelem nebo vlastníkem prostor, či nemovitosti, kde jsou umístěny koncové a přístupové body služby.

(5) Poskytovatel, při splnění všech náležitostí dle těchto Podmínek, potvrdí Žádost o převod práv a zajistí dodání její akceptace smluvním stranám do 20 kalendářních dní ode dne převzetí žádosti. Převod práv Zákazníka provede Poskytovatel od data uvedeného v Potvrzené Žádosti o převod. Dosavadní Zákazník je povinen do dne převodu uhradit veškeré ceny za poskytnuté služby a další související činnosti. Dnem převodu přecházejí na nového Zákazníka veškerá práva a povinnosti plynoucí z užívání převedené Služby.

(6) Poskytovatel je oprávněn odmítnout návrh na převod práv také v případech, kdy finanční závazky vzešlé z používání služby před převodem práv původní Zákazník neuhradil a žadatel o převod se odmítne písemně zavázat k jejich úhradě. O této skutečnosti Poskytovatel písemně informuje žadatele i dosavadního Zákazníka do 20 kalendářních dní ode dne dodání Žádosti o převod.

(7) Převod práv Zákazníka ke službě poskytované na dobu určitou je možné pouze se souhlasem Poskytovatele a za předpokladu, že tímto převodem nedojde ke zmaření účelu poskytnutí služby na dobu určitou.

(8) Změnu Plátce je možné provést za úplatu dle Ceníků služeb, u kterých ke změně plátce dochází. Nedojde-li k úhradě ve lhůtě splatnosti uvedené na platebním dokladu, dodá Poskytovatel upozornění k úhradě pohledávky s uvedením nové náhradní lhůty splatnosti Zákazníkovi.


Článek 5
Ohlašování závad a jejich odstraňování

(1) Zákazník ohlašuje závady Služby telefonem nebo e-mailem na pracoviště Poskytovatele, uvedené v oznámení o zřízení Služby. Osoba, která ohlašuje závadu je povinna ohlásit své jméno, příjmení, obchodní firmu či název, telefon, email, adresu, označení Služby, na které se vyskytla závada, místo poruchového stavu, druh Služby, čas zjištění závady a popis závady. Poskytovatel je oprávněn požadovat po Zákazníkovi písemné nebo elektronické potvrzení ohlášené závady.

(2) Zákazník si může za úplatu s Poskytovatelem formou Dohody o úrovni služby nad rámec těchto Provozních podmínek dohodnout provozní, organizační a obchodní podmínky pro poskytovaní Služeb. Ve Smlouvě o úrovni služby mohou být stanoveny odlišné podmínky a postupy pro odstraňování závad, než jsou uvedeny v těchto Provozních podmínkách.

(3) Poskytovatel má právo ověřit u Zákazníkem určené technicky způsobilé osoby, že závada není na přiřazených prostředcích Zákazníka. Zákazník je povinen Poskytovateli tuto informaci poskytnout a umožnit vstup k přiřazeným prostředkům pro ověření informace. Zákazník zajistí součinnost své technicky způsobilé osoby, pokud je to nutné pro lokalizaci a odstranění závady. V rámci této součinnosti Zákazník zajistí vstup osobám odstraňujícím závady na straně Poskytovatele do všech prostor souvisejících se Službou. Pokud Zákazník součinnost při odstraňování závady nezajistí nebo tak učiní v prodlení, Poskytovatel může odepřít Zákazníkovi vrácení poměrné části měsíční ceny za používání Služby. Neposkytnutím součinnosti ze strany Zákazníka vzniká dále Poskytovateli právo na náhradu případné škody.

(4) Pokud není mezi smluvními stranami uzavřena Smlouva o úrovni služby nebo pokud není v Cenících stanoveno jinak, zahájí Poskytovatel práce na odstraňování Závady:


a) u Závady ohlášené do 8:00 hodin pracovního dne nejpozději do 14:00 hodin téhož dne,

b) u Závady ohlášené v době 8:00 - 14:00 hodin ve dnech pondělí-čtvrtek plného pracovního týdne nejpozději do 24 hodin od ohlášení,

c) u Závady ohlášené v době 8:00 - 14:00 hodin pracovního dne předcházejícího dnům pracovního volna nebo klidu do 12:00 hodin prvního pracovního dne po těchto dnech pracovního volna nebo pracovního klidu,


Závada ohlášená ve dnech pracovního volna a klidu se posuzuje jako Závada nahlášená do 8:00 hodin prvního následujícího pracovního dne.

U Závad ohlášených dle Dohody o úrovni služby se postupuje v souladu s touto smlouvou.

(5) Poskytovatel je povinen poskytovat Zákazníkovi na jeho žádost průběžné informace o postupu odstraňování závady.

(6) Doba odstranění Závady, tj. doba od nahlášení Závady do okamžiku uvedení Služby do provozu po přezkoušení, nepřesáhne, je-li to technicky možné, 4 kalendářní dny, s výjimkou případů, kdy


a) je Závada způsobena důsledky působení okolností vylučujících odpovědnost (např.: záplavy, požár, zemětřesení, plošné výpadky rozvodu elektrické energie, válečným konfliktem, teroristickým útokem a nebo jinými podobnými událostmi).

b) kdy Zákazník neposkytne nezbytnou součinnost při odstraňování Závady, zejména neumožní přístup ke koncovému bodu. V tomto případě se přerušuje měření času Závady.


(7) Odstraňování Závad na zahraniční části Mezinárodního okruhu nebo Mezinárodní datové služby, stejně tak jako výše a způsob finančních náhrad z titulu neposkytnutí Služby v důsledku Závady zahraniční části Mezinárodního okruhu se řídí všeobecnými podmínkami zahraničního operátora.

(8) Pokud je závada Služby způsobena závadou na vnitřních rozvodech v lokalitě Zákazníka, které nejsou ve vlastnictví Poskytovatele, Poskytovatel tuto skutečnost oznámí Zákazníkovi bezodkladně po jejím zjištění. Za závadu na vnitřních rozvodech Poskytovatel neodpovídá, pokud ji sám nezpůsobil. Pokud na žádost Zákazníka odstraní Poskytovatel závadu na vnitřních rozvodech, které nejsou ve vlastnictví Poskytovatele, má Poskytovatel vůči Zákazníkovi nárok na zaplacení ceny za odstranění závady odvozené od skutečných nákladů.

(9) Reklamace technických parametrů a kvality služby se uplatňují a vyřizují jako ohlášení Poruchy.


Článek 6
Práva a povinnosti Poskytovatele

(1) Poskytovatel zabezpečí bez zbytečného odkladu odstraňování případných poruch, za které odpovídá a které se při poskytování služeb projeví, o nichž se dověděl za pomoci svých technických a organizačních opatření nebo ohlášením předepsaným postupem od Zákazníka

(2) Poskytovatel není povinen uhradit Zákazníkovi náhradu škody vzniklé v důsledku neposkytnutí služby nebo vadného poskytnutí služby.


Článek 7
Práva a povinnosti Zákazníka

(3) Zákazník je povinen zajistit potřebné provozní podmínky pro zařízení Poskytovatele stanovené v Podmínkách pro provoz telekomunikačních zařízení umístěných u Zákazníka. Podmínky pro provoz telekomunikačních zařízení umístěných u Zákazníka tvoří přílohu Specifikace.


Článek 8
Závěrečné ustanovení

(4) Tyto Provozní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 01. 01. 2006.

(5) Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto Podmínek, o změně bude předem informovat.

V Mladé Boleslavi dne: 1. 1. 2006


Za FIBERNET, a.s.: Patrik Beneš, ředitel společnosti